TervisTervisetõendid lennunduses

Lennundusmeditsiiniline tervisekontroll on taotleja terviseseisundit käsitlev otsus, mis põhineb taotleja terviseandmete hindamisel ja lennundusmeditsiinilisel läbivaatusel ning meditsiinilistel uuringutel.

Tervisetõendi nõuded

 • kergõhusõidukipiloodi loa (LAPL) taotlejal ja omanikul peab olema vähemalt LAPL-klassi tervisetõend;
 • erapiloodiloa (PPL), purilennukipiloodi (SPL) või õhupallipiloodi loa (BPL) taotlejail ja omanikel peab olema vähemalt klass 2 tervisetõend;
 • ametipiloodi loa (CPL), teise piloodi loa (MPL) või liinipiloodi loa (ATPL) taotlejail ja omanikel peab olema vähemalt klass 1 tervisetõend;
 • piloodiõpilane peab omama vastava loa saamiseks vajalikku tervisetõendit.

Klass 1 tervisetõend sisaldab klassi 2 ja LAPL-klassi tervisetõenditega kaasnevaid õigusi ja volitusi. Klass 2 tervisetõend sisaldab LAPL-klassi tervisetõendiga kaasnevaid õigusi ja volitusi.

Tervisetõendi taotlejad esitavad lennundusmeditsiinikeskusele või lennundusarstile järgmised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument;
 • allkirjastatud avaldus;
 • tervisetõendi pikendamisel või taastamisel eelnev tervisetõend.

Tervisetõendi kehtivus 

Tervisetõendi kehtivus on kindlaks määratud taotleja vanusega arstliku läbivaatuse kuupäeval.

Klass 1 – äriline reisilennutransport ühe piloodiga õhusõidukil
kuni 40. a  – 12 kuud
alates 40. a – 6 kuud

Klass 1 – muu kommertstegevus
kuni 60. a – 12 kuud
alates 60. a – 6 kuud

Klass 2
kuni 40. a – 60 kuud (kehtib kuni 42. sünnipäevani)
40.-49. a – 24 kuud (kehtib kuni 51. sünnipäevani)
alates 50. a – 12 kuud

Klass LAPL
kuni 40. a – 60 kuud (kehtib kuni 42. sünnipäevani)
alates 40. a – 24 kuud

Terviseseisundi halvenemine

Loa omanikud ei tohi mingil juhul tegutseda oma loaga kaasnevate õiguste piires, kui nad:

 • on teadlikud oma terviseseisundi  mis tahes halvenemisest, mille tagajärjel ei pruugi nad suuta osutatud õiguste piires ohutult tegutseda;
 • manustavad või kasutavad mis tahes retsepti- või käsimüügiravimit, mis võib takistada ohutut tegutsemist asjaomase loaga kaasnevate õiguste piires;
 • saavad mis tahes meditsiinilist, kirurgilist või muud ravi, mis võib mõjutada loaga kaasnevate õiguste kasutamist.

Tervisetõendi omanikud peavad viivitamatult ja enne loaga kaasnevate õiguste kasutamist küsima lennundusmeditsiinilist nõu, kui:

 • neile on tehtud kirurgiline operatsioon või invasiivne protseduur;
 • nad on hakanud regulaarselt kasutama mis tahes ravimit;
 • neil on olnud mis tahes oluline vigastus, millega kaasneb suutmatus loa kaasnevaid õigusi kasutada;
 • neil on olnud mistahes märkimisväärne haigus, millega kaasneb suutmatus loaga kaasnevaid õigusi kasutada;
 • nad on rasedad;
 • nad on võetud haiglasse või kliinikusse statsionaarsele ravile;
 • nad vajavad esmakordselt korrigeerivaid läätsi.

Tervisetõendite omanikud peavad terviseseisundi muutumisel nõu saamiseks pöörduma lennundusmeditsiinikeskuse või lennundusarsti poole.

Lennundusmeditsiinikeskus või lennundusarst kontrollib tervisetõendi  omaniku terviseseisundit ja otsustab, kas võib jätkata tegutsemist oma õiguste piires.

Info tervisekontrolli läbiviijate kohta leiab Transpordiameti kodulehelt: Tervisekontrolli läbiviijad


RAADIO


Raadioside pidamise õigus

Vastavalt kehtivale seadusele peab raadioside pidamiseks lennundussagedustel vahemikus 118,000–137,000 MHz omama isik lennunduse raadioside luba, mis annab õiguse pidada raadiosidet vastavalt loale kantud tingimustele. Raadioside reeglid kuidas raadiosidet lennundussagudesel pidada on kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.

Sõltuvalt kursuset on piloodikoolituse üheks osaks õpilase lennud üksinda ning selleks, et soololennule minna, pead muuhulgas õpilane omama ka kehtivat raadioside luba. Loa saamiseks tuleb sooritada raadioside kvalifikatsioonieksam.

Raadioside kvalifikatsioonieksami osadeks on:

 • raadiotehnika eksam – kirjalik eksam õhusõiduki raadiosidevahendite, nende käitamise põhialuste ja enamesinevate häirete kohta;
 • raadioside fraseoloogia eksam – suuline eksam tõendamaks, et taotleja on suuteline pidama raadiosidet lennundusloa omanikule esitatavate nõuete kohaselt nii tava- kui hädaolukorras ning tunneb vastavaid reegleid ja fraseoloogiat.

Kirjalik eksam loetakse sooritatuks, kui taotleja on vastanud 75 protsendile küsimustest õigesti. Suuline eksam loetakse sooritatuks, kui eksamineerija(d) on otsustanud, et taotleja valdab lennunduses kasutatavat raadioside fraseoloogiat.

Raadioside loa väljastmiseks tuleb esitada Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande täidetud vorm Transpordiameti Liikuvuse korraldamise teenistus Lennutegevuse üksusele.

Raadioside kvalifikatsioonieksami avalduse ja aruande vormi leiab järgnevalt lingilt: VORM

Keel


Inglise keele Test

Vastavalt ICAO määrusele 9835 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/23/EC peab kõigi rahvusvaheliselt tegutsevate pilootide ning kõigi rahvusvahelisi lende korraldavate lennujuhtide inglise keele oskus vastama ICAO kehtestatud tasemele. ICAO keeleoskuse testi nõue kehtib kõikides ICAO liikmesriikides.

Eksamiga kontrollitakse kuulamis- ning kõnelemisoskust.  Hinnatakse kuut erinevat aspekti: hääldust, keelestruktuuride kasutamist, sõnavara, kõne ladusust, arusaamisoskust ning interaktsiooni.

Testi on võimalik teha järgnevalt lingilt: Aviation eLearning

Varustus